top of page

עקרונות לחימה חמושה

חרב מעוקלת/דאו:

 • פי - חיתוך "כריתה" מעגלי שחודר למטרה​ בזווית ניצבת לפני השטח של המטרה

 • צי - דקירה

 • טאן - חיתוך מלמטה למעלה תוך כדי משיכת הלהב לאחור

 • טואו - חיתוך עם משיכה לאחור כשהיד החלשה תומכת בשדרת הלהב

 • טי - הסטה מלמטה למעלה

 • ליאו - הסטה לאחור, שאחריה סיבוב החרב וחיתוך

 • צ'ן - לחיצת נשקו של היריב מטה עם תמיכה בשדרת הלהב באמצעות היד החלשה

 • לו - הסטה הצידה תוך שמירת חוד הלהב לכיוון היריב

חרב ישרה/ג'יין:

 • קאן - חיתוך "כריתה" מעגלי שחודר למטרה​ בזווית שניצבת לפני השטח של המטרה

 • ליאו - הסטה לאחור, שאחריה סיבוב החרב וחיתוך

 • מו - מכת הסטה ללהבו של היריב

 • צי - דקירה

 • צ'ואו - הסטת נשקו של היריב מעלה עם כח מצליף

 • טי - הסטה מלמטה למעלה

 • הנג - חיתוך אופקי שאחריו דקירה

 • דאו - הסטה הצידה עם חוד הלהב פונה מטה

חנית/צ'יאנג:

 • פנג - הסטה מעלה

 • לו - הסטה הצידה

 • ג'י - דקירה

 • אן - הסטה מטה

 • טיאו - העלאה והסטה לחשיפת גוף היריב

 • טאן - מכה לנשקו של היריב כדי לערער את אחיזתו בנשק

 • צ'יאן - "גילגול" נשקו של היריב

 • דיאן - דקירה משולבת עם "חיתוך דחיפה"

bottom of page